adatkezelési nyilatkozat

Jogi nyilatkozat


I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ
1.1. Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység
A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) az EIDDO JVS Kft. adatkezelésére vonatkozik. Az EIDDO JVS Kft. a vele kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési szolgáltatást (pl.: ingatlan értékesítése, bérbeadása, egyéb hasznosítása; ingatlan felkutatása vásárlás, bérlet céljára; stb.) nyújt, valamint elősegíti az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét, közvetítését (pl: hitelfelvétel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés, stb.). Az EIDDO JVS Kft. által nyújtott szolgáltatásokról részletes információ elérhető a www.vara.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”)
1.2. Az adatkezelők személye
EIDDO JVS KFT., (székhely: 3293 Visznek, Újvilág utca 39/A.; cégjegyzékszám: 10-09-035936; e-mail: kiszter.szilvia@smartingatlan.hu ; telefon: +36/20-295-4997; a továbbiakban: „EIDDO JVS KFT.”). A Weboldalt a EIDDO JVS KFT. önállóan tartja fenn.


1.3. A EIDDO JVS KFT., és az Ingatlanértékesítő szerepe és kapcsolata
Az EIDDO JVS KFT. fejleszti és üzemelteti azon informatikai rendszert, amely felhasználásával sor kerül a szolgáltatások nyújtására, a szolgáltatással kapcsolatos igények felmérésére.

Az Ingatlanértékesítő az a személy, aki az EIDDO JVS Kft nevében és képiviseletében jogviszonya alapján jár el a megbízási szerződés teljesítése során. Amennyiben az Ingatlanértékesítő a partner alvállalkozója, adatfeldolgozónak minősül (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”).


1.4. Az Érintett
Az adatkezeléssel érintett személy az ügyfél, az a személy, aki az Adatkezelőkkel és Adatfeldolgozóval kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybe vétele céljából. Érintett az a személy is, akinek az adatai más módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőkhöz.

1.6. Irányadó jogszabályok
Az Adatkezelők a tevékenységüket az Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzik. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 honlapon.

Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően);
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

1.7. A Tájékoztató hatálya
Jelen Tájékoztató kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki.
A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak). Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelők adatkezelésére terjed ki.

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelők az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezelik. Az Adatkezelők törekednek arra, hogy az általuk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelők biztosítják az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés elsődleges célja az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés céljai:
- Az érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
- Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevők (bérlők) felkutatása;
- Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
- Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
- Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
- Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
- Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
- Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése;
- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. ügyfél-átvilágítás);
- Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;
- Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.

2.3. Az adatkezelés jogalapja
Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelők több célból is kezelnek személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. A főbb jogalapok az alábbiak, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó konkrét jogalapok a Tájékoztató IV. pontjában szerepelnek.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a szolgáltatások igénybe vételét. Amennyiben az Érintett adatait az Adatkezelők valamelyike felveszi, a hozzájárulást az Érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelők szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy az Adatkezelőkkel kapcsolatba lép, és igénybe veszi a szolgáltatásokat, vagy érdeklődik a szolgáltatások igénybe vétele felől.

Az Adatkezelők az Érintettet minden esetben tájékoztatják az adatkezelésről. A rövidített, az adatkezelés főbb, GDPR-ben meghatározott információit tartalmazó tájékoztatás szerepel az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatványon, és az érintettek számára minden esetben elérhető a jelen, teljes körű Tájékoztató is.
Az Adatkezelők és az Érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
Amennyiben az Érintett az Adatkezelőkkel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről.
Amennyiben az Érintett a szerződéskötést megelőzően megadja adatait a szerződés előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az Adatkezelők ezen lépések érdekében kezelik az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett.
A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem.
A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.
Amennyiben az Érintett valamely, az Adatkezelők által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 1.4. pontban meghatározott jogszabályok.

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben. Az Adatkezelők az érdekmérlegelési teszt során minden esetben pontosan azonosítják azt az érdeket, amely indokolja az adatkezelést, és megvizsgálják, hogy más módon (jogalappal) az adatkezelés megvalósítható-e. Az érdekmérlegelési teszt során minden esetben vizsgálatra kerül az érintett jogainak esetleges sérelme, és azon intézkedések lehetősége, amelyek ezen jogok esetleges sérelmét csökkentik, illetve az érintettnek segítséget nyújtanak a jogaik érvényesítésében.

III. AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA, A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. Az adatkezelés folyamatának leírása
Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, és az értékesítésre (bérbe adásra) megbízást ad, a szerződést minden esetben Partnerekkel köti meg. A szerződés szerinti szolgáltatást a Partnerek, mint Megbízott nyújtják, a EIDDO JVS KFT. által fenntartott informatikai, ügyviteli rendszer és dokumentációs háttér használatával. Ebben az esetben az Érintett megadja az adatait a szerződésben, valamint a kapcsolódó nyomtatványokon. A Partnerek munkatársa (Ingatlanértékesítő) rögzíti az adatokat, előkészíti az ingatlan hirdetését, és elkészíti az ingatlanról a hirdetésekben megjelenő fényképeket. Az elkészült hirdetéseket az Adatkezelők közzéteszik a Weboldalon, az egyes, ingatlanközvetítéssel foglalkozó portálokon (pl. ingatlan.com, otthonterkep.hu, stb.), a belső anyagokban, és egyes nyilvános felületeken (kiadványok, irodák portálja). A hirdetésben személyes adatok nem szerepelnek, csak a Partnerek, és az Ingatlanértékesítő elérhetőségei.

Ingatlan keresése esetén Ingatlanértékesítő rögzíti a EIDDO JVS KFT. informatikai rendszerében a kereső igényeit, keresésre vonatkozó megbízás esetén személyes adatait. Amennyiben az Érintett számára ingatlan kerül bemutatásra, az Ingatlanértékesítő a megtekintési tanúsítványon rögzíti az Érintett adatait és a megtekintett ingatlan adatait.

Kapcsolódó szolgáltatás (pl: hitel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés) igénybe vétele esetén az Ingatlanértékesítő, vagy a Partnerek továbbítják az Érintett adatait a szolgáltatást nyújtó személy részére.
Amennyiben az Érintett a Weboldalon regisztrál, és megadja adatait, elfogadja a jelen Tájékoztatót. Ezt követően az Érintett igénybe veheti a Weboldal szolgáltatásait, hirdetést tehet közzé, feliratkozhat hírlevélre.
Amennyiben a megbízási szerződés megszűnik (teljesítéssel, felmondással, lejáratot követően), vagy az Érintett a továbbiakban az Adatkezelők szolgáltatását nem veszi igénybe, a hirdetés nem lesz elérhető. Ebben az esetben az Adatkezelők az adatokat törlik, vagy a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból, módon, és ideig tárolják.

3.2. Az adatok felvétele
Az Adatkezelők az adatokat elsősorban az Érintettől veszik fel. Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet:
Weboldalon keresztül: Amennyiben az Érintett a Weboldalon keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelőkkel, adatait a Weboldalon keresztül, az erre szolgáló felületen adja meg. Ebben az esetben az Érintett elfogadja jelen Tájékoztatót, és hozzájárulást ad a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez. Az adatkezeléshez való hozzájárulásról az Érintettnek nyilatkoznia kell (jelölőnégyzet elfogadásával).
A Partnereken keresztül: Amennyiben az Érintett a Partnerekkel lép kapcsolatba, az adatokat a Partnerek rögzítik, az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon keresztül. Az Érintettnek ebben az esetben is nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.
Más forrásokból történő adatfelvétel: Az Adatkezelők az Érintett által közzétett (pl. hirdetésben szereplő) adatokat (telefonszám, e-mail cím) rögzítik kapcsolatfelvétel céljából. Egyéb esetben az Adatkezelők adatokat más forrásból kizárólag akkor vesznek át, ha erre törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelők a nyilvános, bárki számára hozzáférhető adatállományokból (így különösen az ingatlan-nyilvántartásból) is vesznek fel adatokat, amennyiben azok szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

3.3. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelők a természetes személyek alábbi adatait kezelik:
a. Azonosításhoz szükséges adatok: az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma. Az adatok kezelésének célja az Érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés, egyéb, jogviszonyt keletkeztető kapcsolat (pl. megtekintési tanúsítvány aláírása) esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése.
b. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: a fenti a. pont szerinti adatok mellett az Érintett állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. Az adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között üzleti kapcsolat jön létre. Az adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése.
c. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatok megadása az Adatkezelők és az Érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az Érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az Adatkezelők nem tudnak kapcsolatba lépni, és nem tudják a szolgáltatást nyújtani. Így amennyiben az Érintett az Adatkezelők szolgáltatásait igénybe kívánja venni, valamely, kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell adnia.
d. Ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete, egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, árral (eladási árral vagy bérleti díjjal) kapcsolatos információk. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, az adatok megadása kötelező, ezek hiányában ugyanis az Adatkezelők nem tudják a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni.
e. Ingatlanról készült fényképek: az Ingatlanértékesítő az ingatlan felvétele során fényképet készít az ingatlanról, amely a hirdetésben megjelenik. A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és beleegyezésével történik, oly módon, hogy a képen személyes tárgyak lehetőleg ne szerepeljenek. A fénykép készítése nem kötelező, enélkül azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik. A fénykép az Adatkezelők informatikai rendszerében tárolásra kerül.
f. Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: amennyiben az Érintett ingatlant keres, az Adatkezelők kezelik az Érintett által megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat (pl. alapterület, ár, elhelyezkedés).
g. A rögzített telefonbeszélgetés: az Érintett és az Adatkezelők közötti telefonbeszélgetéseket az Adatkezelők rögzíthetik, ha az a hívás jellegéből adódóan szükséges. A rögzítés minden esetben az Érintett hozzájárulásával történik, a rögzítésről az Érintett tájékoztatást kap. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá a rögzítéshez, lehetséges a rögzítés nélküli ügyintézés. A rögzítés célja panaszkezelés, fogyasztóvédelem, az Érintett jognyilatkozatainak rögzítése. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a beszélgetést folytatja.
h. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: Amennyiben az Adatkezelők számlát állítanak ki, kezelik a számla kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj összege).
i. Igényekkel kapcsolatos adatok: Amennyiben az érintett és az Adatkezelők között jogvita alakul ki (így különösen az érintett a díjat nem fizeti meg, vagy az ingatlant a Partnerek által közvetített vevőnek a Partnerek megkerülésével adja el), az Adatkezelők kezelik az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat.

3.4. Az adatkezelés helye
A papíralapú dokumentumokat minden esetben a Franchise partner őrzi. Valamennyi adat rögzítésre kerül a SMART INGATLAN KFT. rendszerében, ide kerülnek feltöltésre az egyes dokumentumokról készült képek, így az adatkezelés helye a SMART INGATLAN KFT. informatikai rendszere, ezáltal a SMART INGATLAN KFT. székhelye, telephelye.

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők elsődleges szolgáltatása az ingatlanok közvetítése, az ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenység elősegítése. Ezen szolgáltatást az Érintettel kötött szerződés alapján Partnerek nyújtják, a EIDDO JVS KFT. informatikai, ügyviteli rendszerének felhasználásával. Az adatkezelés során sor kerül a szerződés megkötésére, az adatok rögzítésére, az ingatlan hirdetésére, bemutatására, érdeklődők felkutatására.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a-e. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
- Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
- Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
- Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
- Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés, ingatlan felkészítése bemutatásra) nyújtása, ezen szolgáltatásokat nyújtó személyekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő nyolc év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet mindkét fél részéről. A Pmt. hatálya alá tartozó adatok tekintetében a megőrzési idő ugyancsak nyolc év.

4.2. Ingatlan kereséséhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben olyan Érintett lép kapcsolatba az Adatkezelőkkel, aki ingatlant szeretne vásárolni (bérbe venni), az Adatkezelők (elsősorban a Partnerek) rögzítik az Érintett adatait, és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat. Amennyiben az Érintett a Partnerekkel szerződést köt, az Adatkezelők a szerződés alapján járnak el a keresés során.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. és f. alpontja szerinti adatok, szerződéskötés esetén az a-b. alpont szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
- Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
- Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
- Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem jön létre szerződés, az Adatkezelő törli az adatokat, ha a keresés eredménytelen, és az adatkezelésnek más célja nincs. Szerződéskötés esetén az adatkezelés időtartama a jogviszony megszűnését követő öt év. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

4.3. Megtekintési tanúsítvány
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett számára a Partnerek ingatlant mutatnak be, a megtekintési tanúsítványon kerül sor annak rögzítésére, hogy kinek, mely ingatlan bemutatására került sor. Utóbb a megtekintési tanúsítvány szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant a Partnerek mutatták be az Érintett számára.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a. és c. alpontja szerinti adatok, valamint a bemutatott ingatlan címe és helyrajzi száma.
Az adatkezelés célja:
- Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
- Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
- Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződéskötés esetén az érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított öt évig őrzi. Az időtartamot az indokolja, hogy a jogviszony megszűnését követően igények érvényesítésére sor kerülhet.

4.4. Igények, követelések érvényesítése
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni, az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. Az Adatkezelők részéről a leggyakoribb igényérvényesítési indokok: a megkerülés (amikor az Adatkezelők által kapcsolatba került Érintettek az Adatkezelők megkerülésével létesítenek jogviszonyt kifejezetten azzal a céllal, hogy megkerüljék az Adatkezelőket, ezáltal mentesüljenek a díjfizetés kötelezettsége alól), fizetési kötelezettség megtagadása (amikor az Érintett a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt megtagadja). Az Adatkezelők ebben az esetben felhasználják a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsák az igény megalapozottságát, és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítsék. Ennek során sor kerülhet az igény bizonyítására, a követelés jogi úton történő behajtására.
A EIDDO JVS KFT. eljárása a kintlévőségek érvényesítése során: Figyelemmel az Adatkezelők közötti kapcsolatra, a kintlévőségek érvényesítését az Adatkezelők abban az esetben is közösen végzik, amennyiben az Érintett a Partnerek felé nem teljesíti kötelezettségeit. Kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre az adott igény természetétől, jogalapjától, jellegétől függ, a fenti 3.4. pont szerinti valamennyi adat felhasználásra kerülhet, ha az igény érvényesítése azt szükségessé teszi.
Az adatkezelés célja:
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
- Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi. Amennyiben az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg az igény jogi úton érvényesíthető. Az Adatkezelők törlik az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.
Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása:
- A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az Adatkezelők érdeke az, hogy a közöttük és az Érintettek között létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájussanak az őket megillető ellenszolgáltatáshoz.
- Minden esetben olyan igény érvényesítését szolgálja az adatkezelés, amely szerződésen, vagy valamely fél kötelezettségvállalásán alapul (pl. megtekintő személy kötelezettségvállalása arra, hogy a megtekintett ingatlant az adatkezelőkön keresztül vásárolja meg); a szerződés megkötése, vagy a kötelezettségvállalás minden esetben az Érintettek önkéntes elhatározása alapján történt. Vagyis az Érintettek vállalták a kötelezettséget arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele esetén az Adatkezelőket nem kerülik meg, és részükre a szerződés szerinti díjat megfizetik.
- Az Adatkezelőknek jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy ezen díjhoz hozzájusson.
- Amennyiben az Érintett önkéntesen nem teljesíti az Adatkezelők igényét, azokat az Adatkezelők kénytelenek jogi úton, az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint érvényesíteni, vagyis nincs más mód a cél elérésére.
- Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ezen adatok felhasználása nélkül az igény nem érvényesíthető, mivel az Adatkezelők nem tudják azt bizonyítani, az eljárásokat megindítani.
- Figyelemmel arra, hogy az adatkezelést kiváltó ok az Érintett jogellenes eljárása, és az adatok felhasználására jogszabályban meghatározott módon (eljárásban) kerül sor, az adatkezelés nem tekinthető aránytalan korlátozásnak.

A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására figyelemmel, amennyiben az érintett kíván igényt érvényesíteni az Adatkezelőkkel szemben, az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az érintettnek átadják.

4.5. Reklámozás
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelők megkeresik reklámokkal. A reklámok (hírlevelek) minden esetben az Adatkezelők szolgáltatásairól szólnak, vagy olyan kapcsolódó szolgáltatásokról, termékekről, amelyek az Adatkezelők szolgáltatásához szorosan kapcsolódnak. A reklámok (hírlevelek) küldésére kizárólag akkor kerül sor, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy önálló nyilatkozatban, vagy nyomtatványon a vonatkozó jelölőnégyzet útján, vagy a Weboldalon keresztül. Az Adatkezelők a reklámokat nem értékesítik, tehát nem küldenek ki reklámot harmadik személy által fizetett díj ellenében.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy megtiltja a további, reklámozási célú adatkezelést, vagy tiltakozik a reklámozási célú adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett adatai törlésre kerülnek, a reklámozási célú adatkezelés is megszűnik.

4.6. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezelik az Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor a Partner rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont a-b. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Pmt. ellenőrzést, adatrögzítést, nyilvántartásba vételt előíró rendelkezései.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.

4.7. Weboldal adatkezelése
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett a Weboldalon regisztrál, és megadja adatait, azokat a SMART INGATLAN KFT., mint a Weboldal fenntartója kezeli. Az adatkezelés célja – az Érintett által igénybe vett szolgáltatásról függően – hírlevél küldése, vagy az Érintett által feltöltött ingatlan hirdetése. A SMART INGATLAN KFT. az Érintett által feltöltött ingatlan adatait megjeleníti a Weboldalon, és az ott elérhető rendszerben kereshetővé teszi az érdeklődők számára. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál eladásra (bérbeadásra), a rögzített adatokat a SMART INGATLAN KFT. továbbítja annak a Partnernek, akinek irodája az ingatlanhoz legközelebb található. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőkkel szerződést köt, az adatkezelésre a fenti 4.1. pont megfelelően irányadó. A Weboldalhoz kapcsolódóan sor kerül technikai adatok kezelésére és cookie-k alkalmazására, az alábbi 5.4. pontban meghatározottak szerint.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c-e. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
- Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
- Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelés célja nyilvánvalóan megszűnik. Amennyiben az Érintett jogviszonyba lép az Adatkezelőkkel (pl. szerződést köt), az adatai kezelése a továbbiakban ez alapján történik.

4.8. Számlázással összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az arra jogosult adatkezelő (elsősorban a Partnerek) kiállítja az erről szóló számlát, és azt elhelyezi a könyvelési adatok között.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont h. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a számla kiállításától számított nyolc év.

- Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintettel kötött szerződés. Amennyiben az Érintett szerződést köt a 4.1. pontban írtak szerint, és ezzel összefüggésben megbízást ad kizárólagos értékesítésre, az ingatlan adatai bekerülnek az IMR-be, valamint áttöltésre kerülnek a partner hálózatok rendszereibe.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az Érintett a kizárólagosságot visszavonja, vagy a megbízás megszűnik, az adatok kezelése az együttműködésekben megszűnik.

4.10. Pénzügyi termékek közvetítésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett vásárláshoz hitelt kíván felvenni, a Partner rögzíti az Érintett igényeit, és az adatokat átadja az Adatkezelőkkel kapcsolatban álló pénzügyi szakértő (HITELCENTRUM Kft.) részére. Ezt követően a pénzügyi szakértő veszi fel a kapcsolatot az Érintettel.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont c. alpontja szerinti adatok, valamint a felvenni kívánt hitel összege.
Az adatkezelés célja:
- Szükség esetén a hiteligény felmérése, és a pénzügyi szakértővel való kapcsolat felvétele.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés egyszeri adatátadást jelent, amelynek során a Partner átadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat a pénzügyi szakértő részére.

4.11. Telefonbeszélgetések rögzítése
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők az Érintettel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzíthetik. A rögzítést megelőzően a rögzítésről az Érintett tájékoztatást kap, és amennyiben a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van a személyes, e-mailben, vagy postai úton történő ügyintézésre. Az Érintett a rögzítésről, annak körülményeiről, a rögzített hívások felhasználásáról tájékoztatást kérhet, kérésre az Adatkezelők biztosítják a hangfelvétel meghallgatását, illetve kérésre az ügyfélnek a hangfelvételről készült leiratot átadják, vagy másolatot készítenek a beszélgetésről, és azt az ügyfélnek olyan formában adják át, hogy az ügyfél azt tudja használni.
Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont g. alpontja szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet az Érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a hívást folytatja.
Az adatkezelés időtartama: A rögzített hívásokat az Adatkezelők legfeljebb három hónapig őrzik.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti 3.4. pont d-e. alpontja szerinti adatok, bemutatás esetén az Érintett telefonszáma.
Az adatkezelés célja:
- Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
- Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevő (bérlők) felkutatása;
- Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, valamint az Érintett és az Adatkezelők közötti szerződés teljesítése, az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok az informatikai rendszerben addig szerepelnek, amíg a megbízási szerződés meg nem szűnik.


V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás
Az Adatkezelők személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

5.2. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelők utasítása szerint, az Adatkezelők nevében járnak el. Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.
Az Adatkezelők adatfeldolgozóként igénybe veszik a velük szerződéses jogviszonyban álló Ingatlanértékesítőket.

5.3. Adatbiztonság
Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:
- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
- Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelők a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

5.4. Technikai adatok és cookie-k kezelése
Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k a EIDDO JVS KFT-t, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
- megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhaszn&aac